Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού – Οπτομέτρη

Τί απαιτείται για τη χορήγηση της βεβαίωσης, ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν, πότε δεν χορηγείται, ποια τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού- Οπτομέτρη.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις:

Άρθρο 1

Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος οπτικού-οπτομέτρη απαιτείται:

α. Πτυχίο οπτομετρίας ή οπτικής – οπτομετρίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή

β. Πτυχίο οπτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου από τον ΔΟΑΤΑΠ με μεταπτυχιακό τίτλο οπτομετρίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή

γ. Απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας Επαγγελματικών προσόντων Οπτικού-Οπτομέτρη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 38/2010 (Α΄ 78) και του ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύουν.

Άρθρο 2

Αρμόδια αρχή – Υποβολή δικαιολογητικών

  1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Οπτικού-Οπτομέτρη ορίζεται η κατά τόπους Περιφέρεια ή Περιφερειακή ενότητα.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση

β. Τους τίτλους σπουδών και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας

γ. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση Υ7/6697/13-1-1994 (Β΄ 28) 28 Β), όπως ισχύει

δ. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

ε. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

στ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου

ζ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

α. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 του ν.4251/2014 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014).

β. Για τους πολίτες της περ. α. απαιτείται και η υποβολή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απευθύνονται για την αναγνώριση τους στο ΣΑΕΠ θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους παραπάνω φορείς.

Εξαιρούνται:

Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Κολεγίου, ή Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.

Άρθρο 3

Κωλύματα άσκησης επαγγέλματος Οπτικού-Οπτομέτρη Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Οπτικού – Οπτομέτρη

Δεν χορηγείται η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού-Οπτομέτρη σε όποιον:

Α. Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα

α. για κακούργημα,

β. για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νοθείας, κιβδηλείας, παραχάραξης, αισχροκέρδειας, τοκογλυφίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, ψευδορκίας, παράβαση καθήκοντος,

γ. για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών,

δ. για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,

ε. για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

στ. σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για οποιοδήποτε αδίκημα.

Β. Έχει τεθεί σε πλήρη ή μερική δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αστικού κώδικα, για όσο διαρκεί η συμπαράσταση αυτή.

Η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος Οπτικού – Οπτομετρη ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον:

α. Συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β. Στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτουμένων προϋποθέσεων με εφαρμογή των γενικών αρχών περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων ανεξαρτήτως της υποκειμενικής συμπεριφοράς του αιτηθέντος τη χορήγηση.

Άρθρο 4

Τήρηση μητρώου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας μητρώα σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις.

Άρθρο 5

Επαγγελματικά δικαιώματα

α. Ο οπτικός-οπτομέτρης δύναται να διενεργεί, υπό την εποπτεία οφθαλμιάτρου, αντικειμενικές και υποκειμενικές εξετάσεις, με σκοπό τη διαθλαστική εξέταση των οφθαλμών, τον έλεγχο της διόφθαλμης λειτουργίας, τον έλεγχο της έγχρωμης όρασης και των οπτικών πεδίων, καθώς και τον αδρό έλεγχο της οφθαλμικής υγείας και την ακεραιότητα των οφθαλμών.

β. Ο οπτικός-οπτομέτρης κατά την εκτέλεση συνταγής οφθαλμιάτρου δύναται να εφαρμόσει γυαλιά οράσεως, βοηθήματα χαμηλής όρασης ή άλλο παρεμφερή εξοπλισμό, όπως προγράμματα οπτομετρικών ή ορθοπτικών ασκήσεων για την απόκτηση και βελτίωση οπτικών δυσλειτουργιών κατά περίπτωση.

γ. Ο οπτικός-οπτομέτρης δεν μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα και σκευάσματα που απαιτούν ιατρική συνταγή με σκοπό τη θεραπεία οφθαλμικών παθήσεων.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνον οφθαλμικά σκευάσματα και κολλύρια για διαγνωστικούς σκοπούς και παροχή πρώτων βοηθειών.

δ. Ο οπτικός-οπτομέτρης δύναται να εργάζεται στον δημόσιο τομέα μετά από προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας, σε δημοτικά ιατρεία, στους υγειονομικούς φορείς ασφαλιστικών ταμείων, σε ιδιωτικά κέντρα ή ιατρεία, ως ελεύθερος επαγγελματίας, όπως και σε οπτικά καταστήματα τα οποία τηρούν τις προδιαγραφές διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Παράλληλα δύναται να είναι ταυτόχρονα υγειονομικά υπεύθυνος οπτικού καταστήματος και να ασκεί όλα τα εν ισχύ επαγγελματικά δικαιώματα του οπτικού.

Η παρούσα  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β΄3257/15.09.2017

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Trackback από το site σας.

Demo

elGreek