ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017 Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 Αθήνα 8/2/2017 Αρ. Πρωτ.: 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 1555 e-mail: [email protected] ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΘΕΜΑ: «Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 51, 53, 40 και 41 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 / 12-5-2016 τ. Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΝΤΑΞΗ Ο.Γ.Α. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 51 και 53 Ν.4387/2016) Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.4387/2016 προβλέπεται η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ως Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έναρξη λειτουργίας του την 1/1/2017. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ο Ε.Φ.Κ.Α αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσεται αυτοδίκαια, μεταξύ άλλων Φορέων, Κλάδων, Τομέων και Λογαριασμών και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ( Ο.Γ.Α.), ο οποίος εξακολουθεί και μετά την ένταξή του να διατηρεί αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών του αρμοδιοτήτων. ΕΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. Ο.Γ.Α. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 40 Ν.4387/2016) Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.5 του Ν.4387/2016 ,ορίζεται ότι: «5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών , καταβάλλουν, από 1/1/2017 , μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και έως 31/12/2019 ώστε από την 1/1/2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38». 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ -ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ τ. Ο.Γ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. Οι μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου:
> Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων
> βουστάσιο
> χοιροτροφική μονάδα
ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ > Πτηνοτροφείο > Ιπποφορβείο
>εκτροφείο γουνοφόρων ζώων
• Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κλπ.
• Αλιεργάτες
• Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας
• Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα (σχετ.άρθρο52 του Ν.3518/2016).
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Κατόπιν τούτου, διευκρινίζεται ότι: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, (εργόσημο ΟΓΑ) δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 του κοινοποιούμενου νόμου. 2. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α. ως μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, εντάσσονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ, και καταβάλλουν, από 1/1/2017 μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κατά συνέπεια οι σχετικές διατάξεις του Ν.4251/2014, που προέβλεπαν προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της μετάκλησης καθίστανται ανενεργές. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου Σύνταξης. Σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη – ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων, διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 έως 31/12/2019, έτσι ώστε την 1/1/2020 να ισχύει 20% συνολικά, αναλυόμενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη και 6,67% εισφορά ασφαλισμένου, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισμένου διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
1,67% από 1/1/2017 13,83% από 1/1/2017 15,50 % από 1/1/2017
3,34% από 1/1/2018 5,00% από 1/1/2019 6,67% από 1/1/2020 13,67% από 1/1/2018 13,50% από 1/1/2019 13,33% από 1/1/2020 17,01 % από 1/1/2018 18,50% από 1/1/2019 20 % από 1/1/2020
  1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΣύμφωνα με το εδ. 1 της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, ορίζεται ρητά ότι, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για την υπαγωγή των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α. είναι η 1/1/2017. 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 εδ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι, για την κατηγορία των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. Ως γνωστόν οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. κλάδων Ο.Α.Ε.Δ (ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΛΑΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. – ΛΠΕΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) και Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ). Κατά συνέπεια από 1/1/2017 για την κατηγορία των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α.: • Η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας αντικαθίσταται με την Εργατική Εστία. Η παρ. 10 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 για την εισφορά στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του τ. Ο.Γ.Α. ισχύει μόνο για την κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων του τ. Ο.Γ.Α., για τους οποίους υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (φορολογητέου) όπως αυτό ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου αυτού. • Oι συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. όπως ισχύει για τους κοινούς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έχουν εφαρμογή και για τους μισθωτούς προερχόμενους από τον τ.Ο.Γ.Α. • Ειδικά για την κατηγορία των Μετακλητών Πολιτών Τρίτων Χωρών θα γίνεται παρακράτηση εισφορών μόνο υπέρ του κλάδου σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης και όχι υπέρ συνεισπραττομένων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Ως γνωστόν, τα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν ως ακολούθως: ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ 1,83% 3,17% 5%
ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,10% 0,36% 0,46%
ΛΠΕΑΕ 0% 0,15% 0,15%
ΣΥΝΟΛΟ 1,93% 3,68% 5,61%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 3,28% 3,68% 6,96%
  1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Για την κατηγορία των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα γίνεται παρακράτηση για επικουρική ασφάλιση. (Σχετ. το υπ’ αριθμ.Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 6. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 α’ και β’ του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, σχετικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., (σχετική η υπ’ αριθμ. 34/2016 εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) έχουν εφαρμογή και για την κατηγορία των μισθωτών του Ο.Γ.Α . Συγκεκριμένα, ως βάση υπολογισμού των εισφορών για την κατηγορία των μισθωτών του Ο.Γ.Α., ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας . Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017. Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α’/19-12-2016) με τις οποίες προστίθεται περίπτωση γ’ στην παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 , θεσπίζεται ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους , η οποία καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών επί πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ. Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής, με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 ( περ.β’) της υποπαρ. ΙΑ. 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’), ήτοι 510,95 ευρώ. Επισημαίνεται ότι, εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλομένων αποδοχών, έστω και αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών. Υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη για μερική απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση μικρότερης διάρκειας από την πλήρη, πρέπει να προκύπτει από σχετική σύμβαση εργασίας. Η συμφωνία αυτή, εργαζόμενου και εργοδότη, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι: «1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου , ορίζεται σε ποσοστό 7,10% ,επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.» Κατά συνέπεια, για την κατηγορία των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., θα διενεργούνται, από 1/1/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%
  1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α. ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των απασχολούμενων μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α., που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό. Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων. Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κλπ.). Επισημαίνουμε ότι, οι εν λόγω απασχολούμενοι θα πρέπει να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας. 9. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ) ΤΟΥ τ. Ο.Γ.Α. Όπως ανεφέρθη στην παρ.1 της παρούσας, μεταξύ των κατηγοριών ανειδίκευτων εργατών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως υπαγόμενα πρόσωπα- μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α. συμπεριλαμβάνονται και οι αλιεργάτες (μετακλητοί και μη) που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οι εργαζόμενοι ως αλιεργάτες σε κάθε αλιευτικό σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένοι σε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και οι αλλοδαποί , πλέον της ασφάλισης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια παραμονής και εργασίας. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των αλιεργατών στον ΕΦΚΑ, και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών, από την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα ασφάλισης, με το υπ’ αριθμ. ΔΙΕΣΦ/9/56243/16.1.2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εισφορών και Ελέγχων ΕΦΚΑ, δόθηκε οδηγία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι Μηχανογραφικές διαδικασίες απογραφής των εργοδοτών – εισφερόντων ΕΦΚΑ, η απογραφή των αλιεργατών που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία να εξακολουθήσει να γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που ίσχυε μέχρι 31/12/2016, δηλαδή από τους Ανταποκριτές τ. ΟΓΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 11/2004 εγκυκλίου του τ. ΟΓΑ. Για ενημέρωση, διαβιβάζουμε συνημμένα στην παρούσα εγκύκλιο Δελτίο Απογραφής Εργοδότη καθώς και Ατομική Βεβαίωση Απασχόλησης, έντυπα Α1 και Α2 του τ. ΟΓΑ, αντίστοιχα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο. Οι Ανταποκριτές του τ. ΟΓΑ θα πρέπει να διαβιβάσουν τα σχετικά αυτά έντυπα απογραφής στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ απογραφής της έδρας του εργοδότη – ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους , τα οποία θα παραλειφθούν από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων και θα αρχειοθετηθούν ανάλογα με την ημερομηνία εισόδου τους, σε ξεχωριστό κλασέρ, που θα τηρηθεί στις υπηρεσίες Εσόδων μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες διαχείρισής τους. Από τη λήψης της παρούσας εγκυκλίου, οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 7 (της εγκυκλίου), για την απογραφή τους στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και απόδοση σε αυτούς Αριθμού Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων (ΑΜΕ). (Σε αντικατάσταση του εντύπου Α1). Επισημαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο των αλιεργατών, οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να επιδεικνύουν στις αρμόδιες λιμενικές αρχές τα παρακάτω έντυπα: Κατόπιν τούτου, η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την παράκληση να ενημερωθούν σχετικά όλες οι λιμενικές αρχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι ενήμερες σχετικά με τα έντυπα που θα τους επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο ασφάλισης των αλιεργατών οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, καθώς επίσης και στον τ. ΟΓΑ για τη σχετική ενημέρωση των Ανταποκριτών. 10. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων στην Α.Π.Δ., εκτός των στοιχείων της ταυτότητας, θα πρέπει να καταχωρούνται στις αναλυτικές εγγραφές των απασχολούμενων: • Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0600» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Απασχολούμενοι Ο.Γ.Α.». • Για την κατηγορία των μισθωτών ανειδίκευτων εργατών θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000300» με λεκτική περιγραφή: « Μισθωτοί – Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. ( όλες οι κατηγορίες)», ενώ για την καταχώρηση των απασχολούμενων μετακλητών πολιτών τρίτης χώρας θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000302» με λεκτική περιγραφή: «Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών Ανειδίκευτοι Εργάτες Ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. ( όλες οι κατηγορίες)». • Για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό Ειδικότητας 000300 θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «050» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισμένοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/2017». • Για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό Ειδικότητας 000302 θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «060» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισμένοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/2017 Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών».
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΑΔ ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0600  000300 050 22,06% 7,5% 29,56%
0600 000302 060 18,38% 4,22% 22,60%
Ως ημέρες ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση, αναλόγως της σύμβασης. Ως τύπο αποδοχών θα χρησιμοποιείται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ως ακολούθως: 01 – Τακτικές Αποδοχές 14 – Λοιπές Αποδοχές 9 – Αναδρομικές Αποδοχές 11 – Υπερωρίες 08 – Αποδοχές Ασθενείας 3 – Δώρο Χριστουγέννων 05 – Επίδομα Αδείας 4 – Δώρο Πάσχα 10 – Bonus Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (Ε40/879/19.12.2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) οι δε αντίστοιχες εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε), σχετ. Γ.Ε Ε40/907/14.12.2015, Ε40/535/28.7.2015 και E40/433/10.6.2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τη διευκόλυνσή σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα 2 πίνακες με τα συγκεντρωτικά ποσοστά ασφάλισης. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ https://www.taxheaven.gr

Trackback από το site σας.

Demo

elGreek