Εταιρικά επιβατηγά αυτοκίνητα ή ενοικιαζόμενα (παροχή σε είδος)

Εταιρικά επιβατηγά αυτοκίνητα ή ενοικιαζόμενα (παροχή σε είδος)

ΠΟΛ 1045/2017) Αφορά εργαζόμενους καθώς και μετόχους ή εταίρους επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν επιβατηγά οχήματα της  επιχείρησης   

  • Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1045/2017  η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο  για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, υπολογίζεται με ποσοστό πάνω στην λιανική τιμή προ φόρου του οχήματος με βάση μία  κλίμακα που ορίζει η απόφαση και όχι κλιμακωτά, ξεκινώντας από το πρώτο κλιμάκιο με λιανική τιμή προ φόρου οχήματος έως 12.000 ευρώ και καταλήγοντας στην ανώτερη κλίμακα με λιανική τιμή προ φόρου άνω των 25.001 ευρώ ως ακολούθως:                                                         α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.
  • Η τιμή αυτή  προκύπτει από τους  τιμοκαταλόγους που υποβάλουν οι επίσημοι αντιπρόσωποι και διανομείς αυτοκινήτων  στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή , συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης. Όταν  δεν υπάρχει αυτή λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης.
  • Σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους , η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της. Η διάρκεια για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών λογίζεται ως μήνας.
  • Το ποσοστό της λιανικής τιμής προ φόρων δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, δηλαδή αν το ίδιο όχημα είχε παραχωρηθεί ταυτόχρονα σε δύο υπαλλήλους/εταίρους/μετόχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εντός του έτους, τότε το ποσό  θα  συμπεριληφθεί στις αποδοχές κάθε ενός ξεχωριστά, χωρίς να γίνει επιμερισμός αυτού.
  • Η αξία αυτή της παροχής σε είδος μειώνεται από το τρίτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και μετά δηλαδή παλαιότητα που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του διεθνώς και σύμφωνα με την κλίμακα που ορίζει η απόφαση: α) 0-2 έτη καμία μείωση,  β) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%) γ) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%) δ) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).
  • Εξαιρούνται τα οχήματα στα οποία συντρέχουν ταυτόχρονα  δύο προϋποθέσεις α)που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και β) έχουν Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.
  • Επαγγελματική χρήση εννοείτε :
  • α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη), β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus), δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους, ε) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων, στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού,
  • Συνεπώς, αν ένα όχημα των παραπάνω περιπτώσεων , έχει παραχωρηθεί για χρήση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο επιχείρησης αλλά έχει ΛΤΠΦ άνω των 12.000 ευρώ, τότε δεν θα υφίσταται καμία απαλλαγή.
 

Trackback από το site σας.

Demo

elGreek